Goldreward

Goldreward – Viết tắt là GRX là một đồng Coin MLM – Coin uỷ thác đầu tiên và duy nhất có Hợp Đồng Thông Minh ERC20 Ethereum được bảo lãnh tài chính.